Algemene Voorwaarden

1. Begripsbepaling

De interieurarchitect: Audrey Design BV, met ondernemingsnummer 0683 473 777 en gevestigd te 3150 Haacht, Vossenberg 2, die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurvormgeving.

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de interieurarchitect als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de interieurarchitect met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Audrey De Sutter.

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, kostenramingen, facturen, afrekeningen, plannen,… met betrekking tot de levering van goederen of diensten door de interieurarchitect. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever kunnen in geen geval van toepassing zijn.

3. Werkwijze

De werkwijze van de interieurarchitect wordt gedurende een eerste gesprek met de opdrachtgever toegelicht. Partijen komen de werkwijze, planning, uitvoeringstermijn en prijs tijdens dit gesprek overeen. De interieurarchitect is gerechtigd een voorschot te factureren. Een bestelling is pas bindend in hoofde van de interieurarchitect indien het voorschot door de opdrachtgever is betaald. De aangeduide leveringstermijn of uitvoeringstermijn zal zo veel als mogelijk worden nageleefd met dien verstande dat eventuele vertraging die hierbij zou ontstaan niet kan worden verhaald op de interieurarchitect onder de vorm van een schadevergoeding, enige andere aanspraak of een grond voor de ontbinding van de overeenkomst. 

4. Uitvoering opdracht en oplevering

De interieurarchitect heeft een middelen-verbintenis en zal de haar toevertrouwde opdracht met de nodige zorgen uitvoeren. De interieurarchitect mag er van uit gaan dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens volledig en correct zijn. Indien voor, tijdens of na de uitvoering van de werken zou blijken dat de verstrekte gegevens en informatie onvolledig of onjuist zijn, zullen de bijkomende kosten ten gevolge van de gebrekkige uitvoering van de informatieverplichting door de opdrachtgever integraal in rekening worden gebracht en dit ongeacht elke prijsafspraak die tussen de opdrachtgever en de interieurarchitect werd afgesloten. Op eerste verzoek van de interieurarchitect moet de opdrachtgever tot oplevering van werken overgaan vanaf de voltooiing van de werken. Wanneer de opdrachtgever niet deelneemt aan of zich niet geldig laat vertegenwoordigen bij deze oplevering, die moet plaatsvinden binnen de 8 dagen na de vraag hiertoe, zal de oplevering worden verondersteld verkregen te zijn na afloop van deze periode van 8 dagen. De oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk verhaal  wegens zichtbare gebreken uit. 

5. Facturatie en betaling

Elke factuur dient te worden betaald binnen de 10 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever een particulier is en deze niet tijdig de factuur voldoet, zal de interieurarchitect een herinnering sturen om het verschuldigde bedrag binnen de 7 kalenderdagen te voldoen. De termijn van 7 kalenderdagen start op de eerste kalenderdag na verzending bij een herinnering per e-mail. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn, zijn er interesten verschuldigd vanaf de 8ste kalenderdag. Deze interesten worden berekend op basis van de wettelijke rente. De interieurarchitect kan tevens aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding:

(i) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; (ii) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; (iii) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Vanaf een tweede herinnering is de interieurarchitect tevens gerechtigd om 7,5 EUR, indien wij een aangetekende ingebrekestelling van de factuur. Deze interesten worden berekend aan de rente van de wet van 2 augustus 2002 betreffende dienen over te maken (ingebrekestelling cfr. artikel XIX.7 §1 WER). Indien de opdrachtgever een ondernemer is, zijn de interesten verschuldigd vanaf de vervaldatum de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet-betaling binnen de 10 dagen zal tevens een forfaitaire vergoeding van 15% worden aangerekend.

De betalingsvoorwaarden die gehanteerd worden zijn de volgende:

20% bij ondertekening offerte
75% tijdens de werken
5% bij einde van de werken 

Elke factuur dient te worden betaald binnen de 10 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever een particulier is en deze niet tijdig de factuur voldoet, zal de interieurarchitect een herinnering sturen om het verschuldigde bedrag binnen de 7 kalenderdagen te voldoen. De termijn van 7 kalenderdagen start op de derde werkdag na de datum van verzending bij een herinnering per post en op de eerste kalenderdag na verzending bij een herinnering per e-mail. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn, zijn er interesten verschuldigd vanaf de 8ste kalenderdag. Deze interesten worden berekend op basis van de wettelijke rente. De interieurarchitect kan tevens aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding vragen die gelijk is aan: 

(i) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; (ii) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; (iii) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Vanaf een tweede herinnering is de interieurarchitect tevens gerechtigd om 7,5 EUR administratiekosten aan te rekenen, indien wij een aangetekende ingebrekestelling dienen over te maken bedraagt de administratiekost 20 EUR.

Indien de opdrachtgever een ondernemer is, zijn de interesten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Deze interesten worden berekend aan de rente van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet-betaling binnen de 10 dagen zal tevens een forfaitaire vergoeding van 15% worden aangerekend. 

Indien een factuur niet betaald wordt op de vervaldag van de factuur, behoudt de interieurarchitect zich het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding (o.a. wegens vertraging in de werken), verschuldigd kan zijn door de interieurarchitect.

6. Aansprakelijkheid

De interieurarchitect kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit de gebrekkige uitvoering van werken door derden en dit ongeacht of deze al dan niet door de interieurarchitect zijn voorgedragen of aangesteld. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de interieurarchitect binnen de 8 dagen na vaststelling per aangetekend schrijven in kennis te stellen van elke schade of gebrek die aanleiding zou kunnen geven tot een schadevergoeding. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien de interieurarchitect niet tijdig op de hoogte is gebracht. In geval van aansprakelijkheid van de interieurarchitect is de schadevergoeding in elk geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het bedrag dat de interieurarchitect factureert voor haar eigen diensten en zal dit bedrag in geen geval hoger zijn dan het bedrag waarvoor de interieurarchitect verzekerd is middels de door haar afgesloten verzekering BA-uitbating, waarbij de toepasselijke vrijstelling voorzien in deze polis ten allen tijde ten laste van de opdrachtgever valt. Een verzekeringsattest zal op eerste verzoek door de interieurarchitect aan de opdrachtgever overgemaakt worden.

7. Afwijking van het ontwerp

De opdrachtgever gaat akkoord met de artistieke vrijheid van de interieurarchitect en geeft toelating om het concept naar eigen inzicht in te vullen. Voor afwijkingen van geringe betekenis is het akkoord van de opdrachtgever niet vereist. Afwijkingen van geringe betekenis kunnen geen grond voor de ontbinding van de overeenkomst of voor het vorderen van een schadevergoeding uitmaken. Afwijkingen die in geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

8. Eigendomsrechten

De interieurarchitect blijft ten allen tijde en niettegenstaande betaling van de contractuele overeengekomen vergoeding eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals onder meer beschreven in boek XI van het Wetboek Economisch Recht, op volgende niet-limitatief omschreven werken: tekeningen, schetsen, (3D-)ontwerpen, offertes en plannen. De interieurarchitect heeft het exclusieve recht tot reproductie en uitvoering onder welke vorm dan ook van deze werken.

9. Overmacht

Overmacht bestaat uit elke omstandigheid die redelijkerwijs niet voorzienbaar was en die de nakoming van de opdracht door de interieurarchitect tijdelijk of definitief verhindert, zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief: onvoorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, lichamelijke of geestelijke onmogelijkheid om de opdracht uit te voeren.  Overmacht laat de interieurarchitect toe om de overeenkomst te herzien of te ontbinden en in voorkomend geval de uitvoeringstermijn te schorsen. 

10. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. In geval van betwistingen tussen de opdrachtgever en de interieurarchitect is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven en de Vrederechter van het kanton Haacht bevoegd.